Algemene voorwaarden

REGELS VAN HET LIDMAATSCHAP VAN VOLLEYBALVERENIGING VIF

De regels voor het lidmaatschap zijn vastgelegd in de:
1:  Statuten 
2:  Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is recent geactualiseerd en dient nog door de ledenvergadering in het najaar van 2017 te worden goedgekeurd. Vooralsnog is dit wel al de basis waarop wij omgaan met de regels.

Enkele algemene regels
Het lidmaatschap wordt aangegaan per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).  Door lid te worden, verplicht men  zich de lidmaatschapsgelden voor het gehele verenigingsjaar te voldoen middels automatische incasso. Het is bij automatische incasso ook mogelijk de contributie in twee of vier termijnen te voldoen.
Wanneer je geen gebruik wil maken van de mogelijkheid om de contributie te laten incasseren en besluit dit zelf te voldoen komt er € 10,00 administratiekosten bij en dient de contributie vóór 1 november te zijn voldaan.

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient men schriftelijk en uiterlijk  op 24 april aan het bestuur kenbaar te maken. Zonder opzegging  wordt het lidmaatschap, dus ook de verplichting tot betaling van de contributie automatisch met 1 jaar verlengd.

Overschrijvingen of opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Volleybalvereniging VIF via email: secretaris@vifhilversum.nl.
Inschrijvingen lopen altijd via het inschrijfformulier, te verkrijgen in de Sporthal bij het secretariaat, bij de trainer of op internet.
Adreswijzigingen etc. graag per mail doorgeven aan het secretariaat: secretaris@vifhilversum.nl

Leden wordt gevraagd verenigingstaken te verrichten (fluiten wedstrijden, coachen, trainen, e.d.). Als van een team onvoldoende leden verenigingstaken op zich nemen, kan het bestuur besluiten dat team een volgend seizoen niet voor de  competitie in te schrijven. Ook is de ondersteuning van ouders van jeugdleden voor wat betreft coaching bij wedstrijden en het vervoer naar uitwedstrijden vereist.

Persoonlijke boetes van de Nevobo, of boetes die  aan personen verwijtbaar zijn, zoals te laat afmelden voor een wedstrijd of  niet opkomen dagen, waardoor een wedstrijd niet gespeeld kan worden, worden door de vereniging op  betrokkene(n) verhaald.

Richtlijnen bij ongewenst gedrag bij volleybalvereniging VIF 
Bij activiteiten van onze vereniging komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin er sprake is van ongewenst gedrag. Klik hier voor de richtlijnen bij ongewenst gedrag bij volleybalvereniging VIF.

Voor nog andere specifieke vragen staat het bestuur altijd klaar voor een reactie!

Secretariaat Volleybalvereniging VIF.